تماس با ما:

کرمانشاه – بلوار شهید شیرودی – خیابان دانشگاه – دانشکده پزشکی – صندوق پستی 1568 کد پستی 6714869914 

تلفن  21– 34274618 083داخلی 311و 315  نمابر(فاکس) 08334279920   

ایمیل  کتابخانه :                                                              libmed_fac@kums.ac.ir

فرم درخواست