­­­ردیف

گروه آموزشی

کتاب

ژورنال ها

1

ارتوپدی (Orthopedics)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20131234092

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150046585

https://www.orthopedic.theclinics.com/

https://www.ajodo.org/

2

آسیب شناسی (Pathology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20110055734

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20140017194

https://www.nature.com/modpathol/

https://journals.lww.com/ajsp/pages/default.aspx

3

بیماریهای داخلی  (Internal  Medicine)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20090357773

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine

https://annals.org/aim

4

بیماریهای عفونی و گرمسیری (Infectious Disease)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20141033200

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150008796

https://academic.oup.com/cid

https://wwwnc.cdc.gov/eid/

5

بیماریهای قلب و عروق (Heart Disease)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20151066935

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20100688651

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17470803

http://www.icr-heart.com/

6

بیماریهای کودکان (Pediatrics)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20161017121

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20160012640

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics

https://pediatrics.aappublications.org/content/138/2?current-issue=y

7

بیماریهای مغز و اعصاب (Neurology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20130000801

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20120030311

https://www.thelancet.com/journals/laneur/issue/current

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology

8

بیهوشی (Anesthesia)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150003987

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20111087064

https://www.obstetanesthesia.com/

9

پزشکی اجتماعی (Public Health)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20160022520

https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-statistics/vol/27

https://academic.oup.com/eurpub

http://www.annualreviews.org/journal/publhealth

10

پزشکی هسته ای( Nuclear Medicine)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20160000438

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C2010065632X

https://www.springer.com/medicine/radiology/journal/259

https://journals.lww.com/nuclearmed/pages/default.aspx

11

پوست(Dermatology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20131144449

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20110085332

https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology

https://www.jaad.org/

12

جراحی (surgery)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20121071160

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20130186151

https://journals.lww.com/annalsofsurgery/pages/default.aspx

https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery

13

جراحی مغز و اعصاب (Neurological Surgery)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20140023131

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20121071160

https://www.thieme.com/books-main/neurosurgery/product/3932-journal-of-neurological-surgery-reports

https://www.karger.com/BookSeries/Home/223949

14

چشم پزشکی (Ophthalmology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20120072808

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150062803

https://www.aaojournal.org/

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology

15

رادیو انکولوژی(Radio Oncology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20120011015

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20130006482

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current

https://ascopubs.org/journal/jco

16

رادیولوژی (Radiology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C2017002726X

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20160052609

http://pubs.rsna.org/journal/radiology

https://journals.lww.com/investigativeradiology/pages/default.aspx

17

روانپزشکی (Psychiatry)

http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-3.33.0b/ovidweb.cgi?QS2

http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-3.33.0b/ovidweb.cgi?QS2

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry

https://ajp.psychiatryonline.org/

18

زنان و زایمان(Obstetrics & Gynecology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20150058695

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20130004094

https://www.ajog.org/

https://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx

19

طب اورژانس (Emergency Medicine)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20140019958

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20141019850

https://www.annemergmed.com/

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15532712

20

کلیه و مجاری ادراری (urology)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20121035874

http://www.jurology.com/

21

گوش، حلق، بینی (E.N.T)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20121004006

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology

https://journals.sagepub.com/home/oto