عملکرد

 

 

 

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی کرمانشاه در شش ماهه دوم سال 1400

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و تشکیل کلاسها به صورت مجازی و عدم حضور فیزیکی دانشجویان و اساتید در فضای دانشکده، خدمات کتابخانه به تبع شرایط موجود به شرح ذیل می باشد.

1-    ثبت 154 نسخه پایان نامه در دفتر ثبت و ورود اطلاعات در نرم افزار کتابخانه

2-    ثبت 183 نسخه کتاب فارسی در دفتر ثبت و فهرست نویسی و رده بندی آنها

3-    ثبت 33 نسخه کتاب لاتین در دفتر ثبت و فهرست نویسی و رده بنده آنها

4-    امانت 345 جلد کتاب و بازگشت 400 نسخه به مخزن کتابخانه

5-    تسویه حساب 150 مورد دانشجویان دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها که فارغ التحصیل گردیده بودند.