ساعت کار کتابخانه

 

ساعت کار کتابخانه

بخش مدیریت ، فهرستنویسی و اینترنت از ساعت 8 صبح لغایت 15 روزهای شنبه الی چهارشنبه

بخش مخزن ، امانت  و سالن های مطالعه خواهران و برادران از ساعت 8 صبح لغایت 15 عصر روزهای شنبه الی چهارشنبه