شیوه نامه اجرایی خدمات امانت مبتنی بر اساسنامه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به منظور وحدت رویه در اجرای اساسنامه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مصوب 27/9/1396 شورای دانشگاه، این شیوه نامه تنظیم گردیده و تا پایان سال 1402 در تمامی کتابخانه های دانشگاه لازم الاجرا می باشد.

1.       بر اساس بند 3 ماده 5 اساسانامه با توجه به عدم صدور کارت عضویت فیزیکی، دریافت حق عضویت منتفی است و دریافت هرگونه وجه توسط کتابخانه ها بابت صدور کارت عضویت ممنوع می باشد.

2.       بر اساس بند 1 ماده 5 اساسنامه، تعداد مجاز و مدت امانت کتاب، به شرح جدول 1 تعیین می گردد. در صورت نیاز کاربران وتشخیص کتابدار این مدت برای 2 بار قابل تمدید خواهد بود. لازم به ذکر است کتابخانه با توجه به نیاز موجود، در قبول یا رد تقاضای تمدید مختار است.بدیهی است امانت نشریات، پایان نامه ها و کتب مرجع طبق مفاد اساسنامه ممنوع می باشد.

جدول1. تعداد مجاز و مدت امانت کتاب به تفکیک گروه های کاربری

 

   اعضا                                         تعداد                مدت امانت

هیأت علمی                                  15 جلد              20 روز

دانشجویان تحصیلات تکمیلی            10 جلد               15روز

دانشجویان تا مقطع کارشناسی          5 جلد                 15 روز

کارکنان                                     5 جلد                 15 روز

3.       بر اساس بند 5 ماده 6 اساسنامه، میزان جریمه تأخیر بازگشت کتاب به شرح جدول 2 تعیین میگردد. جریمه به صورت نقدی از طریق POS ثابت متصل به حساب قانونی دانشگاه مستقر در کتابخانه های دانشگاه دریافت خواهد شد.کتابخانه ها ملزم به دریافت رسید با دست خط و امضای کاربران بر اساس فرم شماره 1 می باشند. لازم به ذکر است که حداکثر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده برای هر کتاب معادل قیمت روز کتاب مربوطه می باشد.

جدول 2. جریم دریافتی به تفکیک گروه های کاربری

اعضا                                جریمه دریافتی به تفکیک گروه های کاربری

هیأت علمی                                   1500  ریال

دانشجویان                                    500     ریال

کارکنان                                     1000     ریال

4.       بر اساس بند 7 و 8 اساسنامه عضو در صورت مفقود شدن کتاب می بایست نسبت به تهیه همان منبع با جدیدترین ویرایش موجود و یا پرداخت معادل ریالی قیمت روز بر اساس استعلام کتبی کتابخانه از انتشارات معتبر مبنی بر پیش فاکتور خرید کتاب، اقدام نماید چنانچه کتاب مفقود شده در بازار موجود نباشد، امانت گیرنده بایستی با صلاح دید رئیس کتابخانه و مطابق نیاز، کتاب دیگری را جایگزین نماید. در خصوص کتاب های چند جلدی، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد و تهیه جلد مفقود شده به تنهایی مقدور نباشد، امانت گیرنده موظف است نسبت به تهیه دور کامل یا پرداخت معادل ریالی قیمت روز بر اساس استعلام کتبی کتابخانه اقدام نماید. کتابخانه موظف است نسبت به اخذ رسید کتبی با دست خط و امضا زنده بر اساس فرم شماره 2 اقدام نماید.

5.       کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه موظفند هر شش ماه یک بار (ابتدای شهریور و ابتدای اسفند هر سال)  نسبت به بررسی لیست منابع در امانت و ارسال پیامک توسط نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت وب جهت کاربرانی که در بازگشت کتاب تأخیر نموده اند اقدام نماید.

6.       شیوه نظارت بر بازگشت به موقع کتاب امانت رفته به شرح ذیل می باشد:

الف. معاونت تحقیقات و فناوری موظف است قبل از بررسی کارنامه پژوهشی اعضای هیأت علمی جهت ارتقای سالیانه، وضعیت کتب در امانت ایشان را از کتابخانه مرکزی دانشگاه استعلام و پیگیری نماید.

ب. دانشجویان موظفند قبل از انتخاب واحد در هر نیم سال تحصیلی در خصوص تسویه کتب امانتی اقدام نمایند. فرایند اجرایی توسط معاونت آموزشی دانشگاه تبیین خواهد شد.

ج. معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه موظف است قبل از تایید نهایی ارزشیابی سالیانه کارکنان، وضعیت کتب در امانت ایشان را استعلام و پیگیری نماید.

7. بر اساس بند 7 ماده 10 اساسنامه، هزینه هر برگ پرینت مقاله برای دانشجویان 2000 ریال ، برای کارکنان 2500 ریال و برای اعضای هیأت علمی 3000 ریال تعیین می گردد. بدیهی است هزینه به صورت نقدی از طریق POS ثابت متصل به حساب قانونی دانشگاه دریافت خواهد شد.

8. درآمدهای ریالی اخذ شده از تأخیر بازگشت و تهیه مفقودی واریز شده به حساب قانونی دانشگاه، بر اساس درخواست کتبی معاون تحقیقات و فناوری و تأیی رئیس دانشگاه در فرایند خرید کتاب و منابع اطلاعاتی به کار گرفته میشود.

فرم 1

پرداخت جریمه تأخیر در بازگشت کتب امانتی

بدینوسیله گواهی می گردد اینجانب .......................... مبلغ ............... ریال به علت جریمه ......... روز تأخیر بازگشت کناب با عنوان ................................... در تاریخ ............. به شماره حساب قانونی دانشگاه واریز نمودم.

                                                                           امضاء پرداخت کننده                                                                       امضاء کتابدار

فرم 2

پرداخت خسارت مفقود نمودن کتب و منابع کتابخانه

بدینوسیله گواهی می گردد اینجانب ..........................

1. مبلغ ............... ریال را در قبال جبران خسارت کتاب مفقودی با عنوان ................................. در تاریخ ...................... به شماره حساب قانونی دانشگاه واریز نمودم.

2. عین کتاب مفقودی در قبال جبران خسارت کتاب مفقودی با عنوان .................................... در تاریخ .............. به کتابخانه تحویل دادم.

                                                                            امضاء پرداخت کننده                                                                       امضاء کتابدار