عضویت

 

 

آئین نامه عضویت

1-    کلیه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی حق عضویت و استفاده از کتابخانه های دانشگاه را دارند.

2-    کلیه اعضای هیأت علمی ، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی که عضو کتابخانه هستند. در صورت تمایل می توانند در درگاه کتابخانه دیجیتال دانشگاه عضو شوند. عضویت در کارگاه کتابخانه دیجیتال دانشگاه بدون عضویت در کتابخانه امکان پذیر نمی باشد.

3-    دانشجویان برای استفاده از منابع اطلاعاتی ملزم به ارائه کارت دانشجویی می باشند.اما جهت امانت منابع اطلاعاتی عضویت در کتابخانه الزامی است.

4-    کسانی که به صورت مامور به خدمت یا برای مدت زمان معینی در دانشکده به کار اشتغال دارد قید مدت زمان ماموریت برای واحد معرفی کننده  الزامی است.

5-    افرادی که هیچ گونه وابستگی به دانشگاه نداردند با ارائه کارت ملی می توانند در محل کتابخانه از منابع اطلاعاتی استفاده نمایند.