جامعه استفاده کننده

 

جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده شامل:

 

اعضای محترم هیات علمی، پرسنل ، کلیه دانشجویان پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی، و دانشجویان پردیس