شرح وظایف کتابخانه دانشکده پزشکی کرمانشاه

·  انتخاب و جمع­آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب و نشریات (چاپی و الکترونیکی)، سی دی، پایان­ نامه و طرح تحقیقاتی جهت استفاده اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پزشکان و کارکنان دانشگاه از طریق خرید از   ناشرین، نمایشگاه های کتاب و یا ناشرین و کتابفروشان استانی

·  سازماندهی، فهرست نویسی و نمایه سازی کتب، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و ورود اطلاعات آنان به نرم افزار جامع کتابخانه (پارس آذرخش)

·  مطالعه و بررسی نیاز اطلاعاتی اعضاء به منابع کتابخانه ای

·  نظارت و هماهنگی بین فعالیت واحدهای مختلف کتابخانه

·   شرکت در جلسات و کارگاههای تخصصی کتابداری

·   ایجاد هماهنگی در امور فنی و کتابداری در سطح واحدهای کتابخانه و فعالیت در جهت تکمیل و تصحیح روشهای موجود

·  امانت کتاب ، نشریه، و سی دی به اعضاء

·   ارائه سرویس های منابع الکترونیکی پزشکی

·   ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

·    برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ای برای دانشجویان در اول هر ترم تحصیلی

. برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب در اول هر ترم تحصیلی در دانشکده پزشکی